PTE BTK | PTE telefonkönyv | Egyetemi könyvtár

Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

szerző: Adminisztrátor | 2009. november 04. 09:51:21

Alapvető tudnivalók

A Romológia Tanszék 6 főállású oktatóval működik (2 fő docens, 3 fő adjunktus, 1 fő tanársegéd). A tanszék munkáját 2 félállású szervező ügyintéző segíti.

A tanszék története
Kezdetben a PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék keretei között szerveződött meg a Romológia Specializáció. A keretek magyarázata elsősorban a specializáció történetében van: Szépe György professzor tekintette mindvégig szívügyének, hogy létrejöjjön a cigánysággal kapcsolatos oktatás és kutatás első magyar egyetemi műhelye. Meg kell említeni két további fontos körülményt, melyek a specializáció létrejöttében szerepet játszottak. Egyrészt Várnagy Elemér korábbi munkássága az egykori Tanárképző Főiskolán, majd a jogelőd JPTE-n alapozta meg, hogy éppen ezen az egyetemen szerveződjék a szak, másrészt a cigány tehetséggondozás elismert pécsi (Pécs-környéki) intézményei, a Gandhi Gimnázium és a Collegium Martineum szolgál további indokkal alapítása mellett. A specializációt kezdetben Szalai Andrea szervezte, aki több éven át munkatársunk volt, 2002. óta a MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozik.
1997-2000  között specializációként működött a romológia, ekkor már Forray R. Katalin vezetésével, majd a 2000/2001-es tanév őszi szemeszterétől már egyetemi szakként tevékenykedünk. Ebben az időszakban azóta elhunyt kollégánk Gémes Balázs tevékenysége is hozzájárult a képzés kiteljesedéséhez.
Első levelező tagozatos évfolyamunk a 2000/2001-es tanév szeptemberében kezdte meg tanulmányait, ezen évfolyamon 2003. júliusában végeztek hallgatóink és vehettek át Magyarországon első ízben romológia szakos diplomát. Minden évben kb. 30-40 fő végzett szakunkon.
A 2005/2006-os tanévtől már tanárképes szakunk, általános és középiskolai tanári diplomát is szerezhetnek hallgatóink romológiából.
A Bologna-folyamattal, az „Egységes európai felsőoktatási tér" kialakulásával párhuzamosan a 2006/2007-es tanévtől kezdődően eddigi hagyományos egyetemi képzési struktúránk is átalakul és az 5 éves egyetemi képzést a 3 éves BA, majd azt követően a 2 éves MA képzés váltja fel. BA szakokat a 2006/2007. tanévtől, MA szakokat a 2009/2010. tanévtől indítunk.
Akkreditálták Ph.D programunkat (ld. Doktoriskola), amellyel immár az oktatás teljes spekturmát felöleli a romológia képzés az óvodai és általános iskolai roma/cigány programoktól a középiskolai programokon, a felsőoktatáson át a doktori fokozat megszerzéséig.


A tanszék küldetése, céljaink
A romológia egyetemi alapképzési szak a humán tudományok cigánysággal kapcsolatos kutatási eredményeit integrálja az egyetemi oktatásba. A magyarországi cigányság magas száma, kulturális értékei és szociális problémái éppúgy indokolják szükségességét, mint a térség cigányságára irányuló tudományos kutatások jelentős hagyományai (ezek a 18. századra nyúlnak vissza), napjaink fontos és nemzetközileg elismert magyar kutatásai.
A képzés célja a romológia tudományos kérdéseit ismerő és megértő, a cigányság politikai, jogi, nyelvi, kulturális, oktatási, demográfiai, munkaerő-piaci helyzetét értő és értelmezni tudó szakemberek képzése.
A cigányság megismerését és kutatását a lehető legtágabban értelmezzük. Egyfelől természetesen arra törekszünk, hogy a hallgatók ismerjék meg a magyarországi cigányság nyelvét, kultúráját, problémavilágát, másfelől azonban ezt a problematikát általánosabb nemzetközi, illetve kisebbségi összefüggésekbe ágyazottan vizsgáljuk.
Fontosnak tartjuk, hogy mind több diplomás (pedagógus, művelődésszervező, szociális munkás, kommunikációs szakember, stb.) kerüljön ki úgy az egyetemről, hogy korszerű és tudományosan megalapozott ismeretekkel rendelkezik a magyarországi cigány csoportokról.

A szerteágazó, interdiszciplináris oktatást természetesen nem tudnánk mások nélkül megvalósítani. A PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék, a Neveléstudományi Intézet többi tanszéke, a Szociológiai és Szociálpszichológiai Tanszék, a Néprajzi Tanszék, a TTK Általános Társadalomföldrazi és Urbanisztikai Tanszék és a Regionális Társadalomföldrajz Tanszék vezetői, illetve munkatársai is részt vesznek az oktatásban, rajtuk kívül állandó óraadóink vannak a cigány nyelvekből, továbbá rendszeresen meghívott tanárként kurzusokat tartanak a cigány-kutatás neves szakemberei az egész országból.
Arra törekszünk, hogy kapcsolatot építsünk ki a kaposvári egyetem fõiskolai karával, valamint a zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főiskolával, illetve a magyar felsőoktatás mindazon intézményeivel, amelyek romológia képzés megvalósításán fáradoznak. A kapcsolat legfontosabb eleme - a tapasztalatcserén kívül - az, hogy a már létező bölcsész és tanárképes egyetemi szak, majd az akkreditáció alatt lévő doktori program szervezésével teljessé válna a cigánysággal kapcsolatos felsőoktatási oktatás és kutatás szerkezete, lehetővé válik így az előrehaladás a főiskolától az egyetemi diplomáig, sőt PhD-fokozat megszerzéséig.
A kutató munkánkban az érdeklődő hallgatók és doktoranduszok is részt vesznek. Három roma/cigány származású doktorandusz dolgozik velünk, de munkatársaink mindegyike vagy doktori képzésben vesz részt: alkalmazott nyelvészeti, politológiai, irodalomtudományi, társadalomföldrajzi doktori iskolákban - a romológia területén választottak kutatási témát -, vagy már a doktori cím megszerzése előtt állnak. Négy munkatársunk rendelkezik tudományos fokozattal.
Arra törekszünk, hogy romológiai/ciganológiai műhelyünk részt vegyen a város és a térség cigányságával kapcsolatos kutató-fejlesztő munkákban is. A Baranya Megyei Munkaügyi Központtal együtt több, a Dél-Dunántúl cigány lakosságának képzettségi és munkapiaci helyzetét feltáró vizsgálatot és a helyzetüket javító projektek kidolgozását bonyolítottuk le, illetve végezzük is. A viszony kialakításában törekszünk a regionalitás elvének érvényesítésére, a kooperációs stratégiai fejlesztési folyamatban való szerepvállalásra. Ennek érdekében szeretnénk jó viszonyt kialakítani, illetve fenntartani Pécs, valamint az egész dél-dunántúli régió illetékes intézményeivel (pl. MTA RKK DTI), kisebbségi szervezeteivel, a cigányság oktatásában részt vállaló iskolákkal.

utoljára frissítve: 2013. szeptember 10. 19:32:09

« vissza

Linkek, információ

Új tételsorok!!! 2016

Romológia BA Záróvizsga

Romológia Ma Zárószigorlat

Romológiatanár Ma Szakterületi zárószigorlat

Romológia Ma I. - II. szigorlat

 

Felhívás hallgatói részvételre a Neveléstudományi Intézet fejlesztési munkálataiban


Inkluzív tananyagok

Pedagógógusképzést segítő hálózatok

továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014/) tananyagok

Mellékletek - A cigányság története című tananyag feldolgozásához

Mellékletek - A cigányság társadalmi helyzete Magyarországon és az Európai Unióban című tananyag feldolgozásához

A cigányság története és társadalmi helyzete I. - ppt

A cigányság története és társadalmi helyzete II. - ppt


Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak és pedagógus szakvizsga


 

 


III. Romológus Konferencia

2014. április 25-26.

PROGRAM

A konferenciáról tudósító kisfilm megtekinthető

A konferencia fotóarchívuma elérhető


International scientific conference on Gypsy Studies

25-26. April 2014.

Programme of the conference

Photos


 


Hallgatóinknak a tanszéki titkárságon fénymásolási lehetőséget biztosítunk rövid cikkek, handoutok erejéig.


English contents

 

- about us

The housing issue of roma, gypsies and travellers int he language of the acts and the administrative documents in Europe

- Balatonyi Judit – Baracsi Kitti – Cserti Csapó Tibor – Orsós Anna: HUNGARIAN NATIONAL REPORT about the workstream 1 of WE – Wor(l)ds which exclude international research ont he discriminative mechanisms in housing policies using documents analyse

- Tibor Cserti Csapó: The Gypsy Populatulation in the 

Sociological-Economical Structure of Hungary

- Tamas Kozma: Roma Education in Hungary

– A Social Geographer’s View

- Research project - WE: Wor(l)ds which exclude 

- financed by EU

- Gypsy Studies 26. - Katalin R. Forray, Pálmainé Orsós Anna, 

Lakatos Szilvia, Aranka Varga, Tibor Cserti Csapó: 

Society and Lifestyles – Hungarian Roma and Gypsy Communities

 


Wlislocki Henrik Szakkollégium

 


TÁMOP pályázat honlapja


ROMOLÓGIA FOLYÓIRAT online


Romológia Könyvtár  

Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz


ETR (kurzusfelvétel, lejelentkezés, vizsgárajelentkezés, érdemjegyek megtekintése) TO - hallgatói ügyintézés, féléves ütemterv, határidõk


 

Doktori iskola


Cerha Alapítvány


Magyar napok Karlsruhéban (2010.05.02.tulajdonos: Kozma Tamás)


Ködből palotát Egyesület