PTE BTK | PTE telefonkönyv | Egyetemi könyvtár

A tanári képesítő vizsga

szerző: Adminisztrátor | 2009. december 14. 14:57:44

Tanári képesítő vizsga

0 óra/0 kredit, előfeltétel 40 kredit teljesítése

A tanári képesítő vizsga leírása:

A tanári képesítő vizsga - a 111/1997-es tanári képesítési követelményekről szóló kormányrendelet szerint - a tanári képesítés megszerzésére irányuló képzést lezáró záróvizsga, illetőleg a 4.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt tanár szakokon a záróvizsga önálló része.

(4 § (1) A tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés a) a szakterületek alapképzési szakjaival párhuzamosan vagy - kiegészítő alapképzés keretében - attól időben elkülönítve, b) a szakterületek alapképzési szakjainak képesítési követelményeiben tanár szakként meghatározott szakon kizárólag a szakterületi képzéssel együtt folyhat.)

A tanári képesítő vizsga két részből áll:

1. a tanári szakdolgozat megvédése,

2. komplex szóbeli vizsga.

1. A tanári szakdolgozat megvédése

A tanári szakdolgozatot a témavezető írásban értékeli , és a dolgozat témájához, az adott tudományterülethez illeszkedő két kérdést fogalmaz meg, megjelölve a kérdések megválaszolását segítő szakirodalmat is. A hallgató az értékelést és a kérdéseket a tanári képesítő vizsga előtt megkapja. A kérdések megválaszolása, a szakdolgozat megvédése a tanári képesítő vizsga első része.

2. Komplex szóbeli vizsga

A tanári képesítő vizsga második része a komplex szóbeli vizsga, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes: szakterületi felkészültsége pedagógiai alkalmazására; a szakjához kapcsolódó tantárgyak tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére és értékelésére; szaktárgyai tankönyveinek és taneszközeinek elemzésére és felhasználására; nevelési-oktatási problémák megoldására; a gyakorlati képzésben szerzett tapasztalatainak feldolgozására; a hazai oktatás rendszerének, fejlesztésének elemzésére; az elmélet és a gyakorlat szintetizálására; a pedagógiai innovációra; tanári szakmai fejlődése értelmezésére és elemzésére, a tanári szakmai reflexió megvalósítására.

A tanári képesítő vizsga osztályzata:

a tanári szakdolgozatra kapott érdemjegy és a dolgozatvédésre szerzett jegy átlageredményének, a komplex szóbeli vizsga érdemjegyének, a pedagógiai-pszichológiai komplex szigorlat érdemjegyének, az iskolai gyakorlatok összegző érdemjegyének egészre kerekített átlaga.

A tanári képesítő vizsga megszervezése az alábbiak szerint történik.

A tanári képesítő vizsga a kormányrendelet értelmében a szakos záróvizsgával egyidőben történik, annak önálló részét képezi a kormányrendelet 4.§.(1) b) pontja alatt szabályozott képzésben. Minden más esetben a tanári képesítő vizsga elkülönül a szakos záróvizsgától.

Kötelező olvasmányok: A pszichológiai és pedagógiai tantárgyak, az alkalmazott pedagógiai és pszichológiai tantárgyak, a szakmódszertani tantárgyak alapirodalma, az iskolai gyakorlatok iskolai dokumentumai, szakos szakirodalma.

Koordinátor: Balázsovics Mónika

 

Útmutató a tanári képesítő vizsgához

  A tanári képesítő vizsgához kapcsolódó tudnivalók és tennivalók

A 111/1997. (VI. 27.) Kormányrendelet rendelkezik a tanári képesítés követelményeiről.

A tanári képesítő vizsga a tanári képesítés megszerzésére irányuló képzést lezáró záróvizsga, amely a tanárszakokon a záróvizsga önálló része. A képesítő vizsgára bocsátás feltételei: a tanárképzés tantervi követelményeinek teljesítése, illetve annak igazoltatása a leckekönyvben történik.

A tanári képesítő vizsga két részből áll:

 • a tanári szakdolgozat megvédéséből és
 • komplex szóbeli vizsgából.

A tanári szakdolgozat megvédése - a témavezető által előzetesen feltett - a tanári szakdolgozat témájával és a tanári szakdolgozat által tárgyalt tudományterülettel kapcsolatos két kérdés megválaszolását jelent.

A komplex szóbeli vizsga a tanári képesítő vizsga második része, amelyben a hallgató tanúsítja, hogy képes szakterületi felkészültségének pedagógiai alkalmazására; a szakjához kapcsolódó tantárgyak tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére és értékelésére; a szaktárgy tankönyveinek és taneszközeinek elemzésére és felhasználására; nevelési-oktatási problémák megoldására; a gyakorlati képzésben szerzett tapasztalatainak feldolgozására; a hazai oktatás rendszerének, fejlesztésének elemzésére; az elmélet és a gyakorlat szintetizálására; a pedagógiai innovációra; tanári szakmai fejlődésének értelmezésére, a tanári szakmai reflexió megvalósítására.

A tanári képesítő vizsgára bocsátás feltételei:

 • az adott szakon az intézményi tantervben foglalt szakterületi, valamint az általános követelmények teljesítése;
 • a követelmények teljesítése a pedagógiai, a pszichológia és ezek határtudományainak elméleti alapjai; a nevelő tevékenység feladataira felkészítés elmélete és gyakorlata; képességfejlesztés a tanulási-tanítási folyamat tervezése, szervezése, irányítása, értékelése terén és a tanárjelölt személyiségének fejlesztése vonatkozásában;
 • a pedagógiai és pszichológiai komplex szigorlat letétele;
 • a szakdolgozat elkészítése és a pedagógiai és pszichológiai általános elméleti és gyakorlati ismeretek, képességek megszerzésére irányuló képzés és a szakmódszertan területe szerinti bírálattal ellátott értékelése.

Mindazok a hallgatók, akik a tanári szakdolgozatukat a végzés félévének utolsó szorgalmi időszaki napjáig a szabályzatban foglaltaknak megfelelően leadták, tanári képesítő vizsgára bocsáthatók. Be nem jelenlett halasztás, indokolatlan távolmaradás elégtelen osztályzatot von maga után.

A tanári képesítő vizsga eredménye:

 • a pedagógiai és pszichológiai komplex szigorlat érdemjegyének,
 • az iskolai gyakorlatokat összegző érdemjegynek,
 • a tanári szakdolgozat és védése átlageredményének,
 • a komplex szóbeli vizsga érdemjegyének (vagy ennek részleteire adott osztályzatok átlagának) egészre kerekített átlaga.

Amennyiben a tanári képesítő vizsga bármely szóbeli része elégtelen, a képesítő vizsgát meg kell ismételni. Sikertelen képesítő vizsga esetén a jelölt összesen két alkalommal tehet ismételt képesítő vizsgát. Ismételt képesítő vizsga legkorábban a következő képesítő vizsgaidőszakban tehető.

A tanári képesítő vizsga nyilvános.

A képesítő vizsga a 111/1997-es tanári képesítés követelményeiről szóló kormányrendelet 4§ (1) (b) pontja alatt szabályozott képzésben (tanár szakként meghatározott szakon) a szakos záróvizsgával egyidőben történik, annak önálló részét képezi. Minden más esetben a tanári képesítővizsga - időben is - elkülönül a szakos záróvizsgától. A képesítő vizsga legalább háromtagú képesítő vizsgabizottság előtt történik, melynek tagjai a pedagógiai, a pszichológiai, a módszertani, a gyakorlati képzési területek oktatói közül kerülnek ki.

A képesítő vizsga menete és metodikája

  A komplex szóbeli vizsga:

Valamennyi komplex tételben érvényesül/érvényesítendő az alábbi hármas egység:

 • az adott diszciplína absztrakt fogalmi szintje;
 • a társadalmi gyakorlat, az oktatás makroszintje;
 • ugyanannak a jelenségnek konkrét intézményi, az iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó szintje.

A történetiség minden egyes tételbe beépítendő aspektus.

Az egyes tételeknél a vonatkozó szakirodalom, a saját tanulási tapasztalatok témához illeszkedő, rendszerezett feldolgozására és - lehetőség szerint - az iskolai gyakorlatok (pedagógiai tantárgyakhoz kapcsolt gyakorlatok, szakos tanítási gyakorlat, egyéni összefüggő iskolai gyakorlat) tapasztalatainak strukturált elemzésére kerül sor. A tanárjelölt felhasználhatja mondanivalójának alátámasztására az iskolai gyakorlatok során elkészített saját dokumentumait is.

Az egyes tételekben megjelenítendő ismeretanyag terjedelmére tekintettel a tanárjelölt 30-35 perces felkészülési idő alatt vázlatot készít.

A vizsgabizottság a vázlat áttekintése után jelöli ki azokat a részleteket, melyek szóbeli kifejtését kéri a hallgatótól.

A tanárjelöltnek 20-25 perc áll rendelkezésére a témakör kibontásához, az elméleti és gyakorlati összefüggések forrásokkal, hivatkozásokkal alátámasztott, példákkal illusztrált és bizonyított feltárásához. Mielőtt a témakör kifejtését elkezdené, tájékoztatja a bizottságot arról, mely irodalmak, szakanyagok, dokumentumok segítették felkészülését.

A tanári szakdolgozat megvédése:

A tanárjelöltnek kb. 10 perc áll rendelkezésére a szakdolgozati bírálathoz kapcsolódó észrevételeinek, kiegészítéseinek megfogalmazásához, valamint a szakdolgozati bírálatban feltett kérdések megválaszolásához.

A tanári képesítő vizsgával kapcsolatban további információk kaphatók Szabó Anikótól a B/120-os szobában.

A tanári képesítő vizsga komplex témakörei

 

1. Tudás, tudásmérés és iskola

 • A tudás értelmezése, történeti, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai megközelítései.
 • Az iskolai tudás; az iskolai tudás mérésének rendszerszintű összefüggései. Nemzetközi és hazai tudásmérések (pl. PISA, PIRLS, TIMSS) főbb eredményei és oktatáspolitikai konzekvenciái.
 • A tudásmérések eredményeinek gyakorlati pedagógiai konzekvenciái.

2. A közoktatás rendszere és változásai

 • A társadalom és az oktatási rendszer. Társadalmi egyenlőtlenségek, mobilitás.
 • Az iskolázottság történeti alakulása és az oktatás terjedése. Az oktatási expanzió és az iskolai szelekció összefüggései.
 • Az oktatási expanzió következményei az osztályteremben, az ebből fakadó problémák, pedagógiai eljárások.
3. A közoktatás irányítása és szabályozása
 • Centralizáció és decentralizáció az oktatáspolitikában. Törvényi szabályozás, tartalmi szabályozás.
 • A mai magyar iskola működését, a tanár munkáját meghatározó rendszerszintű, középszintű és mikroszintű szabályozás dokumentumai (törvények, kormányrendeletek, központi tantervek, vizsgakövetelmények, pedagógiai programok, helyi tantervek).
 • Tantervkészítési és tananyag-fejlesztési kompetenciák a saját tantárgy vonatkozásában.
4. Az egyéni különbségek szerepe a nevelő, oktató munkában
 • A tanulók egyéni különbségei és speciális szükségletei. Ennek jogszabályi háttere: törvények, rendeletek, NAT.
 • Speciális bánásmódot igénylő tanulók, tanulócsoportok az iskolarendszerben.
 • Differenciális tanítási eljárások a saját tantárgyban.
5. Kulcs-kompetenciák és fejlesztésük
 • Kulcskompetencia és kritikus kompetencia fogalmi megközelítései.
 • A tudásalapú társadalom jellemzői és az élethosszig tartó tanulás.
 • Valamely kulcskompetencia vagy kritikus kompetencia szerepe, fejlesztése a saját tantárgyban.
6. Tervezés és értékelés a tanári munkában
 • A pedagógiai tervezés és értékelés fogalmi megközelítései és összefüggései.
 • A pedagógiai tervezés és értékelés kritériumainak történeti változásai és társadalmi meghatározottsága.
 • Tervezés, értékelés és önértékelés a saját pedagógiai munkában (a szaktanári, az osztályfőnöki vagy a szakkörvezetői munkában).
7. Az intézményes nevelés, oktatás tárgyi környezete, infrastruktúrája
 • Az iskolai téralakítás, a tanulási színterek, a tárgyi környezet szerepe az intézményes nevelésben, oktatásban. A taneszközrendszer tipológiája és a taneszközök funkciói.
 • A taneszközrendszer és a taneszköz-politika történeti változásai. Az információs és kommunikációs technológiák pedagógiai felhasználása.
 • A saját tantárgyban alkalmazható bármely taneszköz elemző bemutatása.
8. A pedagógiai kommunikáció
 • A pedagógiai kommunikáció fogalma, elméleti megközelítései és pszichológiai alapjai.
 • Nyelvhasználat társadalmi sajátosságai; kommunikációs konfliktusok az iskolában.
 • Kommunikációs zavarok elhárításának technikái a saját tantárgyban.
9. A pedagógus szakma jellemzői
 • A pedagógusszerep történeti változásai. A tanári mesterség és szakértelem.
 • A szakmai kommunikáció. A pedagógiai szaksajtó és annak szerepe a neveléstudomány fejlődésében, a pedagógiai kutatásban, a továbbképzésben és az önképzésben.
 • Egyéni pályakép és képzési reflexió.

Alapirodalom a tanári képesítő vizsga komplex témaköreihez (tételeihez)  

Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tnk., Bp., 1999.
Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák - különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. OKKER K., Bp., 2000.
Báthory Zoltán - Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001. Osiris K., Bp., 2001.
Bernáth László - Révész György (szerk.): A pszichológia alapjai. Tertia, Bp., 1997.
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris K., Bp., 2., jav. kiad. 2002.
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris K., Bp., 2002.
Csapó Benő - Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tnk., Bp., 2001.
Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás alapjai. Dialóg Campus K., Bp.- Pécs, 2002.
Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tnk., Bp., 6., átdolg. kiad. 2003.
Giddens, A.: Szociológia. Osiris K., Bp., 2003.
Hagyomány és megújulás a magyar oktatásban. OPKM, Bp., 2002.
Halász Gábor - Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. Országos Közoktatási Intézet, Bp., 2003. http://www.oki.hu/

Iskolatörténeti Kaleidoszkóp I. Artemis K., Bp., 1989.
Kelemen Elemér (szerk.): Neveléstörténet problématörténeti alapon. Okker K., Bp., 1997.
Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tnk., Bp., 2001.
Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. Adu Print K., 1998.
Kósáné Ormai Vera - Balogh Katalin - Zánkay András (szerk.): Neveléslélektani szöveggyűjtemény I. Tankönyv Kiadó Bp., 1981.
Meleg Csilla (szerk.): Iskola és társadalom. Dialóg Campus, Bp.-Pécs, 2003.
Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE, Eötvös Kiadó, Bp., 1997., 2000.
Mészáros István: A tankönyvkiadás története Magyarországon. Tankönyvkiadó, Bp., 1988.
Mészáros István - Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskolázás történetébe. Osiris K., Bp., jav. bőv. kiad. 2004.
Nagy József: XXI. század és nevelés. Osiris K., Bp., 2000.
Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben. Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tnk., Bp., 2002.
Németh András : A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete. Bp., Osiris, 2002
Németh András - Skiera, E.: Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tnk., Bp., 1999.
Pedagógusetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996.

 

Pukánszky Béla - Vajda Zsuzsa (szerk.): A gyermekkor története. Eötvös K., Bp., 2001. vagy Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Osiris, Bp., 2002.
Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tnk., Bp., 1998.
Szekszárdi Júlia (szerk.): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek.
OKI K. - Dinasztia Tnk., Bp., 2001.

 

Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvek, Debrecen, 2000.
Vajda Zsuzsanna: Nevelés, pszichológia kultúra. Dinasztia K., Bp., 1994.
Zrinszky László: Neveléselmélet. Műszaki K., Bp., 2002.
A közoktatási törvény . (az 1993. évi LXXIX Törvény a közoktatásról többször módosított változata) w w w.om.hu
Nemzeti Alaptanterv (NAT). Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Korona Kiadó, Bp., 1995., NAT 2003 http://www.om.hu/
Nevelés- és művelődéstörténeti források: http://nostromo.jpte.hu/~carry(elektronikus könyvtár)
Szakmai folyóiratok vonatkozó tanulmányai. Pl.: Alkalmazott pszichológia, Educatio, Könyv és Nevelés, Fejlesztő Pedagógia, Iskolakultúra, Magyar Pedagógia, Szociológiai Szemle, Új Pedagógiai Szemle,
http://www.oki.hu/, http://www.iskolakultura.hu/, http://www.oktataskutato.iif.hu/, http://www.opkm.hu/
Az intézményes tanuláshoz és tanulássegítéshez kapcsolódó dokumentumok, taneszközök. Pl.: Pedagógiai programok, helyi tantervek, tantárgyi programok, tanári segédkönyvek, tankönyvek, egyéb taneszközök.
A listát kiegészíti a szakmódszertanok javasolt irodalomjegyzéke

 

Az alapirodalom hozzárendelése a tanári képesítő vizsga komplex témaköreihez

1.
Csapó Benő - Vidákovich Tibor (szerk.) : Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001. 88-103. o.
Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához . Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 6. átdolgozott kiadás. 2003. 166-176. o.
Nahalka István : Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia . Nemzeti Tnk., Bp., 2002. 50-90 o.
Giddens, A : Szociológia. Osiris, Budapest., 2003. 617-622 o.

2.
Kelemen Elemér (szerk.): Neveléstörténet problématörténeti alapon . Okker K., Bp., 1997. 31-47.o, 82-97. o.
Hagyomány és megújulás a magyar oktatásban. OPKM, Bp., 2002. 7-27. o.
Pedagógiai Lexikon. Keraban. Budapest 1997.
Pedagógiai folyóiratok a témában.: Educatio, Új Pedagógiai Szemle, Iskolakultúra
Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. 2001 .
259-306 o., 312-334 o.,

3.
Báthory Zoltán : Tanulók, iskolák - különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata . OKKER K., Bp., 2000. 273-278. o.
Csapó Benő - Vidákovich Tibor (szerk.) : Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001. 301-311 . o.
Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához . Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 6. átdolgozott kiadás. 2003. 191-216 . o.
Kelemen Elemér (szerk.): Neveléstörténet problématörténeti alapon. Okker K., Bp., 1997. 99-115., 115-127. o.
Kelemen Elemér: Tantervpolitika, tantervkészítés a 19-20. században. Educatio, 1994/3.
Nagy Péter Tibor: Centralizációs és decentralizációs trendek a magyar oktatáspolitikában a 18-20. században. Educatio, 1995/4. 82-94. o.
Szebenyi Péter: Tantervkészítés egykor és most. Educatio, 1994/3. 345-354. o.
Zrinszky László: Neveléselmélet. Műszaki K. Bp., 2002. 132-144. o.
NAT 2003. www.om.hu
Báthory Zoltán : Tanulók, iskolák - különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata . OKKER K., Bp., 2000. 71-114 . o.
Bernáth László - Révész György (szerk.): A pszichológia alapjai. Tertia, Bp., 1997. 153-163. o.
Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához . Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 6. átdolgozott kiadás. 2003. 62-65. o., 418-442. o., 448-465. o.
Nahalka István : Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia . Nemzeti Tnk., Bp., 2002. 79-80 o.
Nagy József: XXI. század és nevelés. Osiris K., Bp., 2000. 276-295. o.
Ormai Vera - Balogh Katalin - Zánkay András (szerk.): Neveléslélektani Szöveggyűjtemény. Bp., 1981. 41-55. o.
Pukánszky Béla: Segítő nevelés a pedagógia történetében. Magyar Pedagógia, 1995/3-4.
Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvek, Debrecen, 2000. 258-262. o.

5.
Báthory Zoltán - Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001. Osiris Kiadó, Bp., 2001. 270-288. o.
Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához . Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 6. átdolgozott kiadás. 2003. 223-139 . o.
Nagy József : XXI. század és nevelés . Osiris K., Bp., 2000. 67-69. o., 76-79. o., 160-173. o., 175-243. o., 248-296. o.
Nahalka István : Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia . Nemzeti Tnk., Bp., 2002. 50-62. o.
NAT 2003. www.om.hu
Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tnk., Bp., 1998. 11-29., 95-140. o.

6.
Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tnk., Bp., 1999. 152-153. o.
Báthory Zoltán : Tanulók, iskolák - különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata . OKKER K., Bp., 2000. 221-247. o.
Csapó Benő ( szerk.): Az iskolai műveltség . Osiris K., Bp., 2002. 37-43 o., 62-63. o. vagy 37-63. o.
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás . Osiris K., Bp., 2. jav. kiad. 2002. 45-54. o., 87-89 . o. vagy 45-89. o.
Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához . Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 6. átdolgozott kiadás. 2003. 385-412. o., 470-484. o.
Iskolatörténeti kaleidoszkóp.I. Artemis K., Bp., 1989. 135-141. o.
Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvek, Debrecen, 2000. 176-188. o.
Zrinszky László: Neveléselmélet. Műszaki K., Bp., 2002. 279-285. o.
Giddens, A: Szociológia. Budapest., 2003. 61, 68, 98, 102, 145, 146, 686 o.,
Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest., 2001. 436-447 o.

7.
Báthory Zoltán : Tanulók, iskolák - különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata . OKKER K., Bp., 2000. 213-219. o.
Báthory Zoltán - Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001. Osiris Kiadó, Bp., 2001. 390-410. o.
Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás alapjai. Dialóg Campus K., Bp.- Pécs, 2002. 13-15. o., 62-65. o., 66-72. o.
Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához . Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 6. átdolgozott kiadás. 2003. 317-336 . o.
Mészáros István: A tankönyvkiadás története Magyarországon. Tankönyvkiadó, Bp., 1988.
Nagy Péter Tibor: Oktatástörténet és taneszközpolitika. Educatio, 2002/4.
Németh András: A tanterem és berendezésének története. Iskolakultúra, 2002/9. 17-28. o.
Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiaba. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. 123- 256 o., 259-303 o.,
Giddens, A : Szociológia. Osiris. Budapest. 2003. 407o., 425-431o.,

8.
Báthory Zoltán : Tanulók, iskolák - különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata . OKKER K., Bp., 2000. 181-182. o. , 183-187.o.
Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE, Eötvös Kiadó, Bp., 1999. 316-325. o.
Zrinszky László: Neveléselmélet. Műszaki K., Bp., 2002. 267-278. o.
Réger Zita: Utak a nyelvhez Akadémia Kiadó, Bp., 1990. 89 - 157. o.
Giddens, A: Szociológia. Budapest. Osiris., 2003 . 101-110 o., 145.o, 255-264 o., 414-421 o.,

9.
Csapó Benő - Vidákovich Tibor (szerk.) : Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001. 392-405. o.
Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához . Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 6. átdolgozott kiadás. 2003. 80-99. o., 487-509. o.
Géczi János : A pedagógiai szaksajtó szerepvállalásai a hazai neveléstudományban. Iskolakultúra, 2003/8. 53-60. o.
Kelemen Elemér (szerk.): Neveléstörténet problématörténeti alapon. Okker K., Bp., 1997. 47-59o., 169-185. o.,
Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE, Eötvös Kiadó, Bp., 1999. 102-112. o., 269-292.o.
Pedagógusetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996. 34-44. o.
Bagdi Emőke - Telkes József.: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tnk., Bp., 1988. 95-106. o.
Zrinszky László: Neveléselmélet. Műszaki K., Bp., 2002. 286-300. o.

További szabadon választható irodalom a tanári képesítő vizsga komplex szóbeli témaköreihez

1. témakörhöz
Csapó Benő: A tudás és a kompetenciák. In.: Monostori Anikó (szerk.): A tanulás fejlesztése. OKI., Bp., 2003. pp. 64-74.
Kelemen Elemér: A PISA vizsgálatok eredményeinek közoktatás-politikai konzekvenciái. Új Pedagógiai Szemle 2003/ 4.sz. pp. 21-33.
Knausz IMre: A tudás változó tartalma és fejlesztése. In.: Monostori Anikó (szerk.): A tanulás fejlesztése. OKI., Bp., 2003. pp. 87-91.
Mihály Ildikó: Nemzetközi olvasásvizsgálat - PIRLS 2001. Új Pedagógiai Szemle 2003/ 7-8. sz. pp. 201-211.
Orosz Sándor: Tudásmérés a XX. század utolsó éveiben. In: Báthory Zoltán - Falus Iván (szerk.) :Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Bp. 2001. pp. 270-293.
Vári Péter és mtsai: A PISA 2000 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle 2001/12.
Vári Péter és mtsai: Gyorsjelentés a PISA 2000 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle 2002/1.
Vári Péter és mtsai: Hogyan olvasnak a magyar kilencévesek? A PIRLS 2001 eredményei a PISA és a PIRLS-vizsgálat összehasonlításának tükrében.Iskolakultúra 2003/8.sz. pp.118-138.
Vári Péter (alkotó szerk.): PISA-vizsgálat 2000. Mintafeladatokkal. Műszaki K., Bp., 2003.

2. témakörhöz
Balázs Éva: Expanzió a középfokon. Szociológiai Szemle 2003/ 1.sz. 55-78.o.
Győri Anna: Tudásmenedzsment a tanuló társadalomban. Új Pedagógiai Szemle 2003/ 10. sz. pp.109-120.
Halász Gábor: Nemzetközi hatások a közoktatásban. A nemzetközi oktatáspolitikák közösségi harmonizálása az Európai Unióban. OKI Szakmai napok 2002 (szerk.: Monostori Anikó, OKI. 2003.
Lénárd Sándor - Rapos Nóra: A felsőoktatás modernizálásának néhány tendenciája. Magyar Pedagógia 2000/ 1.sz.pp. 33-51
Mátrai Zsuzsa: Az oktatásfejleszők nehézségei a rendszerváltás után. In: Neveléstudomány az ezredfordulón. Szerk.: Csapó - Vidákovich, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001. pp. 54-66.
Nagy József: Mi lesz veled oktatási rendszer? Educatio 2001/ 4.sz. pp. 625-635.

3. témakörhöz
Halász Gábor: Decentralizáció és intézményi autonómia a közoktatásban. In: Báthory Zoltán - Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Bp. 2001. pp. 155-176.
Kozma Tamás: Elszámoltatható iskola. Educatio 1999/ Ősz pp. 461-471.
Mátrai Zsuzsa: Az oktatásfejleszők nehézségei a rendszerváltás után. In In: Neveléstudomány az ezredfordulón. Szerk.: Csapó - Vidákovich, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001. pp. 54-66.
Szebenyi Péter: Genetikus tanterv-tipológia. In In: Neveléstudomány az ezredfordulón. Szerk.: Csapó - Vidákovich, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.pp. 283-300.
Bárdossy Ildikó: A curriculumfejlesztés alapjai. JPTE Távoktatási Központ Pécs, 1998.*

4. témakörhöz
Balogh László: Az iskolai tehetségnevelés helyzete hazánkban - európai kitekintéssel. Alkalmazott Pszichológia 2003/ 2.sz. pp. 89-102.
Bárdossy Ildikó: A tanulók közötti különbségek és a tanulás fejlesztése. In.: Monostori Anikó (szerk.): A tanulás fejlesztése. OKI., Bp., 2003. pp. 95-110.
Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Oktatáspolitikai változások a cigány gyerekek iskoláztatásában. In Andor Mihály (szerk): Romák és oktatás. Iskolakultúra Könyvek 8. Pécs, 2001. pp.13-30.
Illyés Sándor: A különösség problémája a neveléstudományban. Új Pedagógiai Szemle 1994/1.sz. pp. 9-13.
Liskó Ilona: A cigány tanulók és a pedagógusok. Iskolakultúra 2001/ 12.sz. pp. 3-14.
Nagy Mária: Felkészítés az iskolai gyakorlatra a cigány tanulók nevelése, oktatása területén. Iskolakultúra 2001/ 12.sz. pp. 43-57.
Pető Ildikó: Inklúzió a nevelésben. Iskolakultúra 2003/ 10.sz. pp. 3-12.
Stanislav Sinor: Tartós kórházi kezelésre szoruló gyerekek internetes oktatása. Új Pedagógiai Szemle 2003/ 7-8.sz. pp. 106-121.
Szabó Éva - Pető Ildikó: Gondolatok a sérült gyerekek inklúziójáról. Új Pedagógiai Szemle 2003/ 7-8.sz. pp. 177-182.

5. témakörhöz
Mihály Ildikó: Még egyszer a kulcskompetenciákról. Új Pedagógiai Szemle 2003/ 6. sz. pp. 103-112.
Nagy József: A kritikus kognitív képességek kritériumorientált fejlesztése. Új Pedagógia Szemle 2000/ 7-8.sz. pp. 255-269.
Nagy József: Kompetenciamodell és nevelés. Iskolakultúra 1997/3. pp.71-81.
Józsa Krisztián: A számlálási képeség kritériumorientált fejlesztése. Új Pedagógiai Szemle 2000/ 7-8.sz. pp. 270-278.
Molnár Gyöngyvér - Csapó Benő: A képességek fejlődésének logisztikus modellje. Iskolakultúra 2003/ 2.sz. pp. 57-69.

6. témakörhöz
Csapó Benő: A pedagógiai értékeléstől a tanítás módszereinek megújításáig: diagnózis és terápia. Új Pedagógiai Szemle 2003/ 3. sz. pp. 12-27.
Halász Gábor: Hazai és nemzetközi törekvések az iskolai értékelés rendszerében. Új Pedagógiai Szemle 2002/2.

7. témakörhöz
Bárhory Zoltán: A tanítás-tanulás infrastruktúrája. In Báthory: Tanulók, iskolák, különbségek. Tankönyvkiadó Bp. pp. 214-221.
Cserhalmi Zsuzsa: A tankönyv mint taneszköz. Könyv és Nevelés 2003./1. pp. 53-62.
Dárdai Ágnes: A tankönyv a reformpedagógiában. Iskolakultúra 1997/ 3. sz. pp 41-48.
Dárdai Ágnes: Külföldi és magyar történelemtankönyvek európai integrációs képe. Iskolakultúra 2002/1.sz. pp.62-72.
Karlovitz János: Tankönyvügyünk történeti és nemzetközi összehasonlítások tükrében. Iskolakultúra 2000/11.sz. pp. 115-120.
Komenczi Bertalan: A vezetés szerepe az információs és kommunikációs technológiák pedagógiai felhasználásának fejlesztésébenI. Új Pedagógiai Szemle 2001/7-8. sz. pp. 52-62.
Nagy-Péter Tibor: Oktatástörténet és taneszköz-politika. Educatio 2002/ 4.sz. pp. 539-555.
Tompa Klára: A Nemzetközi Taneszköz Tanács hatása a magyar tankönyvfejlesztésre. Educatio 2002/ 4.sz. pp. 556-565.
Vágó Irén:Tankönyvpolitika, tanköyvhelyzet a kilencvenes években. Iskolakultúra 1996/6-7. sz. 49.o-

8. témakörhöz
Kárpáti Andrea: Az informatika hatása az iskola szervezetére, kommunikációs és oktatási-nevelési kultúrájára. Új Pedagógiai Szemle 2003/ 5. sz. pp. 38-49.
Zrinszky László: A kommunikáció világtörténetének fordulópontjai. In Zrinszky László: Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. PSZMP - Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1993. pp. 13-20.
Zrinszky László: A pedagógiai kommunikáció elméletéről. Új pedagógiai Szemle 1994/5. sz. pp. 5-13.

9. témakörhöz
Géczi János : A pedagógiai sajtó szerepvállalása a hazai neveléstudományban. Iskolakultúra 2003/ 8. pp. 53-60.
Falus Iván: A pedagógusképzés modelljei az európai közösség országaiban. In. Összehasonlító pedagógia. A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái.. Szerk.:Bábosik - Kárpáti BIP Bp.2002. pp. 87-103.
Fehér Katalin: Első magyar nyelvű pedagógiai tankönyveink. Könyv és Nevelés 2001/1.sz. pp.47.51.
Kocsis Mihály:Tanárok véleménye a pályáról és a képzésről. Iskolakultúra 2002/5.sz.pp.66-78.
Nahalka István: A modern tanítási gyakorlat elterjedésének akadályai, illetve lehetőségei, különös tekintettel a tanárképzésre. Új pedagógiai Szemle 2003/3. sz. pp. 28-38.
Surányi Bálint: Kicsoda a pedagógus és miért jelent ez probémát? I-II. Iskolakultúra 1997/ 2. sz. pp. 3-12. és 1997/ 3.sz.p.13-22.

 

Kiegészítő szakmódszertani irodalomjegyzék a tanári képesítő vizsgához

Biológia

Békefi Irén - Bosnyák Magdolna: Barátunk a természet. Tanári kézikönyv természetvédelmi szakkör vezetéséhez DK-Dunántúl területén. JPTE University Press, Pécs, 467 o.
Berend Mihály - Szerényi Gábor: Biológia I. Növénytan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.
Berend Mihály - Szerényi Gábor: Biológia II. Állattan, ökológia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.
Berend Mihály - Gömöry András - Kiss János - Müllner Erzsébet - Tóth Géza: Biológia III. A sejtbiológia. Az állati és emberi szövetek. Szaporodás és egyedfejlődés. Öröklődés és változékonyság. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.
Berend Mihály - Gömöry András - Szerényi Gábor: Biológia IV: Az emberi szervezet létfenntartó szervrendszerei és folyamatai. Önszabályozás. Az állatok viselkedése. Populációgenetika és evolúció. A bioszféra evolúciója. Biotechnológia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.
Berend Mihály - Berendné Németh Éva - Kiss János - Szerényi Gábor: Biológiai feladatsorok felvételizőknek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.
Berend Mihály - Berendné Németh Éva: Biológiai diáklexikon. Akadémiai Kiadó - Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
Berend Mihály - Berendné Németh Éva - Kovács O.: Biológia feladatgyűjtemény középiskolásoknak. Irány az egyetem! Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
Bognárné Cser Ágnes: Akiknek a tudást köszönhetjük. Biológiai olvasókönyv középiskolásoknak. Integra-Projekt Kft. Budapest, 1992.
Borissza Endre - Villányi Attila - Zentai Gábor: Ötösöm lesz genetikából. Példatár és tesztgyűjtemény. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1995.
Csókási Andrásné - Horváth Andrásné - Jámbor Gyuláné - Kissné Gera Ágnes: Bio-logika. Biológiai vázlatok, táblázatok, fogalmak gyűjteménye. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998.
Fazekas György: Biológiai feladatok középiskolások számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995.
Fazekas György: Biológiai feladatban. 10 000 feladat középiskolásoknak. Scolar Kiadó, Budapest, 1999.
Fazekas György - Szerényi Gábor: Problémafeladatok biológiából. Scolar Kiadó, Budapest, 1999.
Franyó István: Biológiai tesztsorozatok általános iskolásoknak. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1990.
Gál Béla - Kánitz József - Kovács László - Németh Endre - Szécsi Szilveszter: Biológiai tesztek középiskolásoknak "esszé bank". Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1990.
Iványi Ildikó - Lehmann Antal (szerk.): A Duna-Dráva Nemzeti Park. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2002.
Kropog Erzsébet - Mándics Dezső - Molnár Katalin: 5000 feladat biológiából középiskolásoknak, felvételizőknek. Műszaki Könyvkiaó, Budapest, 2000.
Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia. Ennyit kell(ene) tudnod. Akkord Kiadó és Panem Könyvkiadó, Budapest, 2000.
Müllner Erzsébet: Biológiai gyakorlatok középiskolásoknak 9-12. osztály. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998.
Németh Endre: Biológiai összefüggések, logikai vázlatok. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1991.
Németh Endre - Szécsi Szilveszter: Biológiai fogalmak és összehasonlító táblázatok. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1991.
Németh Gábor: Így oldunk meg genetikai feladatokat. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1990.
Oláh Zsuzsa: Biológia I. Állatok és növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
Oláh Zsuzsa: Biológia II. Biokémia, sejttan és az ember szervezete. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
Oláh Zsuzsa: Biológia III. Genetika, evolúció, ökológia, etológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
Perendx Mária: Biológiai vizsgálatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
Szeberényi József: Biológiai Fejtörő. Gondolat, Budapest, 1985.
VanCleave, Janice: Biológia: 101 könnyű és látványos kísérlet a biológia játékos tanulásához. Springer Hungarica Kiadó Kft., Budapest, 1995.

Fizika

Juhász András (szerk.): Fizikai kísérletek gyűjteménye. I., II., III. Typotex Kiadó, Budapest, 1993.
Zátonyi Sándor: Képességfejlesztő fizikatanítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.
Radnóti - Nahalka - Poór - Wagner: A fizikatanítás pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

Földrajz

Balogh B. - Teperics K.: A középiskolai földrajztanítás módszertana. KLTE, Debrecen, 1995.
Csíkos Cs. : A földrajzi tudás jellege. A földrajz tanítása, Mozaik, Szeged, 1998. 5.sz.
Csíkos Cs. : Milyen a jó földrajzi feladat. A földrajz tanítása, Mozaik, Szagad, 1997. 2.sz.
Falus Iván (szerk.) : Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.
Fehér J. : A földrajztanítás módszertana. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.
Kormány Gy.-: Szemléltetés a földrajzoktatásban. A földrajz tanítása, Mozaik, Szeged, 1996. 5.sz.
A Földrajz Tanítása folyóirat cikkei (Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged)

Francia

Anthologie de la didactique du FLE, Szöveggyűjtemény a francia mint idegen nyelv módszertanának tanulmányozásához, Budapest, Eötvös Könyvkiadó, 2003
Bárdos, Jenő: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000
Bogaards, Paul: Le vocabulaire dans l'apprentissage des langues étrangeres, LAL, Crédif, Hatier-Didier, Paris, 1994
Bolton, Sibylle: Évaluation de la compétence communicative en langue étrangere, LAL, Crédif-Hatier, Paris, 1987
Cadre européen commun de référence pour les langues, Apprendre, enseigner, évaluer
Chiss, J.-L. - David, J. - Reuter, Y.: Didactique du français , Paris, Nathan , 1995
Cuq, Jean-Pierre: Le français langue seconde, Paris, Hachette, 1991
Dufeu, Bernard: Les approches non conventionnelles des langues étrangeres, Paris, Hachette, 1996
Gaonac'h, Daniel: Acquisition et utilisation d'une langue étrangere, Paris, Hachette, 1990
Gohard-Radenkovics, Aline - Radenkovics, Mirko: Pratiques de l'évaluation, Le Français dans le Monde, Paris, Hachette, N° aout/sept. 1993, pp. 38-40.
Kahn, Gisele: Des pratiques de l'écrit, Paris, Hachette, 1993
Keresztény Eva: A lexikatanítás problémái, Generalia, A nyelvtanár-továbbképzés egy lehetséges modellje, Szeged, 1996, 197-205.
Lévy, D. - Zarate, G.: La médiation et la didactique des langues et des cultures, Le français dans le monde, Recherches et applications, Cle Int. 2003
Medgyes Péter: A nyelvtanár. A nyelvtanítás módszertana, Dialogus, A jegyzeteket és a feladatokat Major Eva írta, Egyetemi Könyvtár, Corvina, Budapest, 1997
Moirand, Sophie : Enseigner a communiquer en langue étrangere, Paris, Hachette, 1990
Oszetzky Eva : Szókincsfejlesztés a francia nyelv tanításában, gondolatok egy szókincsfelmérés kapcsán, Nyelvpedagógia, Iskolakultúra, Pécs, 2001. 105-111.
Puren, Christian: Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues, Paris, Hathan, 1988
Tréville, Marie-Claude - Duquette, Lise : Enseigner le vocabulaire en classe de langue, Hachette, Paris, 1996

Kémia

Mojzes János: Módszerek és eljárások a kémia tanításában. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
Mojzes János - Cs-Nagy Gábor : Kémia tantárgypedagógia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.
Módszerek és eljárások 1-10. kötet. KLTE Kémia Szakmódszertani Részleg, Debrecen, 1980-1998.
A Kémia Tanítása című módszertani folyóirat különböző számai. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.

Magyar nyelv és irodalom

A. Herbszt Mária: Modern nyelvészet - anyanyelvi oktatás. Tankönyvkiadó, 1987.
Bánréti Zoltán: Gyerek és anyanyelv. Tankönyvkiadó, Bp.,1979.
Bánréti Zoltán: Kamasz és anyanyelv. Tankönyvkiadó, Bp.,1981.
Bánréti Zoltán: Nyelvészeti kutatás és oktatás. In.: Terts István (szerk.): Nyelv, nyelvész, társadalom. Emlékkönyv Szépe György 65. születésnapjára. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs - PSZM Projekt Programiroda Bp., 1996.
Bánréti Zoltán: Nyelvészet és pedagógia. Pedagógiai Szemle, 1973/1.
Bánréti Zoltán - Papp Ágnes: Tanítás és tanulás I-II. Nodus, Veszprém, 1994.
Báthory Zoltán: A verbális képesség néhány tantervi-tantárgyi összefüggése. Új Pedagógiai Szemle, 1997/9.
É. Kiss Katalin: A műveltségtartalom válozása. Iskolakultúra, 1996/5.
Fiatal Nyelvészek Munkaközössége: Nyelvtudomány és anyanyelvi oktatás. Nyr.,1972. 442-451.
Hargitai József: Anyanyelvi képzés az alsó tagozaton. Iskolakultúra, 1992/1.
Horváth Zsuzsanna: Szövegek és olvasóik - Helyzetkép a tanulók szövegértésérôl. In: Mátrai Zsuzsa (szerk.).Monitor '95. Országos közoktatási Intézet: Bp.,1997.
Hoffmann Ottó: Útkeresés a fogalmazástanításban. Tankönyvkiadó: Bp. 1983.
Hoffmann Ottó: Útmutató a nyelvi-kommunikációs nevelés c. segédanyag használatához. Baranya Megyei Pedagóiai Intézet, Pécs, 1989.
Kádárné Fülöp Judit: Olvasás és kommunikáció. OPI, Bp. 1985.
A magyar közoktatás minőségi megújításának szakmai programja. Iskolakultúra, 1992/6-7.
Pléh Csaba: A tudás helye a nevelés folyamatában. Iskolakultúra, 1994/22-23.
Réger Zita: Utak anyelvhez. Akadémiai, 1990.
Szabolcsi Miklós: Problémák a műveltségkép körül. Iskolakultúra, 1994/22-23.
Szépe György (szerk.): Az anyanyelvi oktatás korszerűsítéséért. Tankönyvkiadó, 1976.
Szépe György : Anyanyelvi nevelés a többnyelvű világban. In.: Lengyel Zsolt - Navracsics Judit (szerk): Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok 2/2. Veszprém, 1998.
Szilágyi N. Sándor: Ne lógasd a nyelvedet hiába! Helikon, Kolozsvár, 1996. november - 1997.április.
Zsolnai József (szerk.): Anyanyelvtanítási kísérlet a kommunikációkutatás eredményei alapján. Bp. - Szekszárd, 1978.
Zsolnai József: Nyelvi - irodalmi - kommunikációs nevelései kísérlet I-II. OOK Veszprém, 1982.
Zsolnai József: A tanulás tervezése és irányítása a nyelvi, irodalmi és kommunikációs programban. Tankönyvkiadó, 1986.
FISHER, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni?, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.
FISHER, Robert: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni? , Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.
FISHER, Robert: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel , Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.
NAHALKA István: Konstruktív pedagógia - egy új paradigma a láthatáron , Iskolakultúra, 1999/2-3-4. szám.
ADAMIKNÉ Jászó Anna: Az olvasó és a szöveg , Új pedagógiai szemle, 1996/3.
BERNÁTH Árpád (szerk.): A műértelmezés helye az irodalomtudományban, Studia Poetica 9, Szeged, 1990.
CS. CZACHESZ Erzsébet: Az olvasásmegértés tanítása , Iskolakultúra, 1999/2.
CS. CZACHESZ Erzsébet: Olvasás és pedagógia , Mozaik, 1998.
CSERHALMI Zsuzsa: Amit az irodalomtanításról tudni kellene., Korona Kiadó, Budapest, 2000.
CSERHALMI Zsuzsa: Irodalom 10-11 éveseknek, Irodalom 11-12 éveseknek, Irodalomkönyv 7, 8, Korona Kiadó, 1997, 1998, 1999, 2001.
DOMOKOS Zsuzsa: Mit ér az ember, ha magyartanár? Iskolakultúra, 2001/5.
ECK JÚLIA: Drámajáték - a középiskolai irodalomórán -, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Budapest, 2000.
JEFFERSON, Ann - ROBEY, David (szerk): Bevezetés a modern irodalomelméletbe , Osiris, Budapest, 1995.
KAGAN, Spencer: Kooperatív tanulás , Önkonet Kft., Budapest, 2001.
KÁLMÁN C. György (szerk.): Az értelmező közösségek elmélete , Balassi Kiadó, 2001.
KISZELY Zoltán: The Write Way? Érvek és ellenérvek az eredmény és folyamatközpontú írásoktatással kapcsolatban , Modern Nyelvoktatás, 1999/4-5.
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalomkönyv 9, 10, 12. Korona Kiadó, 2001, 2002.
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Shakespeare és a reneszánsz dráma - Tanítási segédanyag a 9. évfolyam számára , in: Irodalom Tanári Kincsestár, RAABE Kiadó, 1999, D/9.14/1-28.o.
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Shakespeare világa - Társasjáték a 9. évfolyam számára , in: Irodalom Tanári Kincsestár, RAABE Kiadó, 1999, H/1.1/1-4. o.
SIPOS Lajos (szerk.): Irodalomtanítás I-II , Pauz Kiadó - Universitas Kulturális Alapítvány, 1994.
SPIRA Veronika: Műközpontú és/vagy gyermekközpontú irodalomtanítás , A reader-response elmélet a tanításban , in: Nagy Attila (szerk.): A többkönyvű oktatás felé, OSZK, Budapest, 1995.
VASTAGH Zoltán (szerk.): Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában I-IV., JPTE, PTE 1996-2003.
KEBER Zoltán: A magyar nyelv és irodalomtantárgy helyzete az ezredfordulón , Új Pedagógiai Szemle, 2002, október, 45-62. o.
KNAUSZ Imre: Műveltség és autonómia , Új Pedagógiai Szemle, 2002. október, 3-8. o.
BÁTHORY Zoltán: Változó értékek, változó feladatok - A PISA 2000 vizsgálat néhány oktatáspolitikai konzekvenciája , Új Pedagógiai Szemle, 2002, október, 9-21. o.

Matematika

Peller József : A matematikai ismeretszerzési folyamatról. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2003.
Ambrus András : Bevezetés a matematikadidaktikába. ELTE egyetemi jegyzet
Czeglédy - Oroszné - Szalontai - Szilákné : Matematika tantárgypedagógia I-II. Calibra Kiadó, Budapest
Általános és középiskolai tankönyvsorozatok és tanári kézikönyvek (Nemzeti Tankönyvkiadó, Calibra Kiadó, Apáczai Kiadó, Mozaik Kiadó)
Megyeri - Peller : A tanulók matematikai tevékenységének tervezése és irányítása I-VII.
Pólya György : A gondolkodás iskolája
Pólya György : A problémamegoldás iskolája
Pólya György : Indukció és analógia
Pólya György : Plauzilibis következtetés
Pólya György : Matematikai módszerek a természettudományokban
Skemp : A matematikai tanulás pszichológiája
Sztoljár : A matematikatanítás módszerei
Kiss Tihamér : Piaget élete és munkássága

Német

Butzkamm, Wolfgang (1989): Psycholinguistik des Fremdsprachenunterrichts. Francke Verlag. Tübingen.
Butzkamm, Wolfgang (1996): Unterrichtssprache Deutsch. Wörter und Wendungen für Lehrer und Schüler.Hueber. Ismaning.
Edmondson, Willis / House, Juliane (2000): Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen.
Häussermann, Ulrich / Piepho, Hans-Eberhard (1996): Aufgabenhandbuch. Deutsch als Fremdsprache. Abriß einer Aufgaben- und Übungstypologie. Iudicium. München.
Huneke, Hans - Werner / Steinig, Wolfgang (2000): Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Schmidt. Berlin.
Neuner, Gerhard / Hunfeld, Hans (1997): Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine Einführung. Langenscheidt. Berlin. Fernstudieneinheit 4.

Olasz

Bárdos : A nyelvtanítás története, Veszprém, 1999.
Bárdos : Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata, Nemzeti Tanbkönyvkiadó, Budapest, 2000.
Balboni : Tecniche didattiche, Liviana Editrice, Padova, 1991.
Palotti : La seconda lingua, Bompiani, Milano, 1999.
Balboni : Le sfide di Babele, UTET, Torino, 2002.
Titone : Többnyelvűség és interkulturális nevelés, JATEpress, Szeged, 2000.

Testnevelés

Az alapfokú és középfokú nevelés-oktatás kerettantervei. Dinasztia Kiadó, Budapest, 2000.
Bátori Béla : A testnevelés elmélete és módszertana. Sport Kiadó, Budapest, 1985.
Báthory Zoltán : Tanulók, iskolák, különbségek. Egy differenciális oktatás vázlata (2. kiadás) Okker Kiadó, Budapest, 1997.
Makszim Imre : A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Kiadó, Budapest - Pécs, 2000.
Nemzeti Alaptanterv. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest, 1995.

Történelem

Csepela Jánosné - Horváth Péter et al. : A történelemtanítás gyakorlata. Tantárgypedagógiai tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.
Katona András - Sallai József : A történelem tanítása. Tantárgypedagógiai összefoglaló. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
Történelem - tanítás - módszertan. Tanulmányok a 75 éves Szabolcs Ottó tiszteletére. Budapest, 2003.
Évszámokon innen és túl ... Megújuló történelemtanítás. Szerkesztette : Knausz Imre. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.
Szabolcs Ottó : Történelempedagógiai írások I-II. Budapest, 2002. /A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára XVI., XXVII.)
Bárdossy Ildikó et al. : Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában IV. PTE, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2003.
Dárdai Ágnes : A tankönyvkutatás alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.

utoljára frissítve: 2012. június 06. 08:32:09

« vissza